Nepovoleno

Informace k pomoci dětem z Ukrajiny

Informace k pomoci dětem z Ukrajiny:
❗️Vždy je potřeba spolupracovat a komunikovat s Krajskými asistenčními centry (KACPU) nebo Národním koordinačním centrem (NACPU)
❗️Vždy je třeba reálně zvážit své možnosti a dobu, na kterou mohu pomoc nabídnout
❗️Pokud chci zajistit péči o dítě bez rodiče, mám časové možnosti se o něj postarat
❗️Pokud zajišťuji převoz a pobyt dítěte z vlastní iniciativy bez jeho rodičů, vždy potřebuji jejich písemný souhlas důležitý pro zastupování dítěte na území ČR
Kroky k pomoci jednotlivým dětem:
1. Krok
- nabídnu pomoc na místním KACPU a vyčkám, až mě osloví v případě, že je má pomoc třeba
2. Krok
- Ještě před příjezdem dítěte komunikuji s KACPU ohledně administrativních záležitostí
3. Krok
- S KACPU komunikuji i během samotného přesunu dítěte
4. Krok
- Po příjezdu do ČR zajistím registraci na místním KACPU
5. Krok
- Pečuji o dítě nebo děti ve spolupráci s obcí, sociálními pracovníky, školou, OSPOD a podle potřeb i s odbornými pracovníky (lékař či psycholog)
Kroky k pomoci skupinám dětí:
1. Krok
- Mám k dispozici prostory pro větší skupinku dětí, případně i pro jejich vychovatele. V případě, že jde o děti, které nemají své vychovatele, mám k dispozici i odborný personál podle potřeb dětí
2. Krok
- nabídnu pomoc na místním KACPU a počkám, až jsem osloven
3. Krok
- Prostřednictvím Kraje je zjištěno, zda mnou nabídnuté prostory a personál jsou vhodné pro děti
4. Krok
- plánovaný přesun dětí je vždy předem domluvený s NACPU nebo ministerstvem vnitra kvůli vyřízení administrativních záležitostí
5. Krok
- Během přesunu dětí průběžně komunikuji s KACPU
6. Krok
- Po příjezdu registruji děti na místním KACPU
7. Krok
- spolupracuji s OSPOD
🇬🇧
Information to help children from Ukraine:
❗️It is always necessary to cooperate and communicate with the KACPU or the NACPU centres
❗️You always need to consider your possibilities and the time for which you can offer help
❗️If you want to take care of a child without a parent, you have time to take care of him/her
Steps to help individual children:
Step 1
- Offer help at the local KACPU and wait for them to contact you in case your help is needed
Step 2
- Communicate with the KACPU centre on administrative matters before the child arrives
Step 3
- Communicate with KACPU during the transfer of the child
Step 4
- Upon arrival in the Czech Republic, arrange registration at the local KACPU
Step 5
- Take care of the child or children in cooperation with the social workers, school, OSPOD and, if necessary, also with professional staff (GP or psychologist)
Steps to help groups of children:
Step 1
- You have spaces available for a larger group of children, or even for their educators. In the case of children who do not have their educators, you also have professional staff available according to the needs of the children
Step 2
- Offer help at the local KACPU and wait until they contact you
Step 3
- Through the Region control, it is ascertained whether the premises and staff offered by you are suitable for children
Step 4
- the planned transfer of children is always agreed in advance with the NACPU due to administrative matters
Step 5
- Keep communicating with KACPU during the transfer of the children
Step 6
- Upon arrival, register children at the local KACPU
Step 7
- cooperate with OSPOD

Leave a comment

Napiš nám >>