Nepovoleno

O programu Start

Co je START

Projekt je zaměřený na ředitele a vychovatele v dětských domovech, jejich rozvoj a vzájemnou spolupráci. Praktická a jasně vedená práce s řediteli a jejich týmy, a také společná setkávání ředitelů napříč domovy. Sdílení zkušeností a nastavování řešení situací - v kvalitě, empatii a sounáležitosti, pod vedením kvalifikovaného supervizora a zakladatele projektu, Ondřeje.

Co je přínosem

Setkávání podněcují ředitele a jejich týmy k vzájemnému souladu a stabilitě, pomáhají ředitelům v pochopení a orientaci v nových tématech péče o děti v DD, nabízejí odpovědi na otázky, řeší interní nesoulady i překážky ve státním systému, a především vytváří prostor pro otevřené sdílení každodenních zkoušek a podporu v jejich zvládnutí. 

Týmovým koučováním pomáháme uvědomit si, vyjasnit, zlepšit a změnit situace, nastavení a přemýšlení tak, aby výsledkem byla spokojenost, kde jako ředitel/ka jsem, co dělám a jak to dělám. Cílem je ještě větší motivace ředitele, přenos pozitivních návyků a přemýšlení na sbor vychovatelů a v konečném důsledku na přístup k dětem.

Projekt probíhá v kombinacích:

1. Setkávání s řediteli a týmy vychovatelů v dětských domovech

2. Společné setkávání ředitelů z různých dětských domovů

3. Individuální práce na sobě s ředitelem či vychovatelem

Vize

Aby každé dítě v dětském domově čerpalo kvalitu z jeho prostředí, cítilo v něm důstojnost, klid a inspiraci, a mohlo s jeho podporou svobodně vyrůst v toho, kým skutečně je. Zároveň aby bylo vždy informované, vedené k vlastnímu uvažování, samostatnosti a zodpovědnosti, které často v domově nemá možnost poznat.

Aby ředitelé na svá rozhodnutí nebyli sami, cítili podporu a nadhled, spojení s ostatními DD. Aby vychovatelé tvořili kooperující tým, nabízející dětem pevnost, empatii a oporu.

Mise

Cesta vede právě skrze vedení DD, kde stěžejní je jednotnost týmu, kvalitní komunikace a interní vztahy - pak je prostor pro dobrou práci, směřovanou k dětem. Nastavit harmonické soužití vedení a dětí, vybudovat klíčový vztah, ze kterého mohou děti čerpat při svém vývoji. 

Ondřej svými slovy…

V roce 2018 jsem se stal průvodcem dospívajících dětí v dětských domovech v rámci projektu RESTART. V průběhu pěti let jsem děti doprovázel na jejich životní cestě v domově, i po jeho opuštění. Pravidelné návštěvy mě více a více spojovaly se světem uvnitř DD, s řediteli a vychovateli, a díky společným rozhovorům jsem postupně poznával, jak náročná práce v DD je a jak málo prostoru a příležitostí má celý tým k seberozvoji, nadhledu a k tvorbě kvalitních vztahů nejen s dětmi, ale zejména také mezi sebou. Je zřejmé a mými zkušenostmi potvrzené, že to, co nosíme v sobě, se odráží kolem nás, a v tomto kontextu tedy i na dětech v DD, jejichž výchozí pozice už tak bývá dost náročná. 

Právě to byl impuls, na základě kterého jsem se rozhodl komunikovat důležitost podpory rozvoje pro ředitele a vychovatele s vedením NFVK a pod záštitou Prostoru jedna (dříve centra Aumakua) založit projekt START. Jsem rád, že mohu vést a podporovat program i samotné ředitele a jejich týmy směrem, který má viditelný a nesmírně přínosný dopad na život dětí i působících pracovníků v dětských domovech. Nyní už program probíhá několik let a prochází jím stále více odvážných DD.

Projekt směřuje k vytvoření společného inspirativního prostředí, ve kterém se skvěle žije a pracuje všem, kdo v domově působí nebo vyrůstají. START je projekt, který Vám pomůže získat nadhled při řešení denních povinností, které na Vás spadají, uvolní Vám ruce a hlavu, ujasní, co řešit teď a co potom. Pomůže Vám nastavit si vyrovnaný postoj ke všemu, co se kolem vás děje a nalézt efektivní nástroje k dlouhodobému řešení.

 

Co to domovům a jejich vedení dlouhodobě přináší:

Společenská témata a samotná společnost se obecně velmi rychle proměňují, což děti svými postoji, názory nebo stavy velmi autenticky zrcadlí. Je poměrně složité se v dětech a současně v sobě zorientovat, proto ředitelům a vychovatelům dodáváme podporu v přijímání dětí takových, jaké jsou, bez výraznějšího ohledu na to, co právě dělají. 

Pomáháme jim v odosobňování se, snaze pomoci všem za jakoukoli cenu, ve zkoumání situací a hledání nových úhlů pohledu pro otevřenější cestu k dětem. Benefitem pro ředitele a vychovatele bývá větší nadhled, uklidnění, pročištění vztahů, zlepšení komunikace, doplnění energie a motivace učit se novým přístupům k dětem.

Pojmenování a představa ideálu pro volbu vhodného personálu. Vychovatel by měl být empatický - dokázat se vcítit, měl by být osobnost - mít charisma, aby děti mohly čerpat inspiraci, být profesionál - dodržovat řády apod. (to však záměrně až třetí v pořadí).

Snížení důrazu na řád a množství povinností, a naopak upřednostnění podpory dětí a jejich růstu. Posílení jejich osobnosti, autenticity, sebelásky, vedení k jejich samostatnosti, aby si dokázaly ve svém životě poradit a postarat se o sebe.

Příklady probíraných témat & nalézání řešení:

Týmové koučování ředitelů DD: Komplikace při přijímání dětí do dětských domovů, jak lépe pracovat s mentálně postiženým dítětem v kolektivu ostatních dětí, jak pracovat s medikovanými dětmi s cílem jejich dávky snižovat, jak jednat s OSPOD v rámci snahy o intenzivnější práci s rodiči, dětmi a jejich propojování s cílem vytvořit pro ně lepší domov, jak pracovat s vychovateli, kteří spolu odmítají komunikovat a mají mezi sebou časté neshody, jak zamezit tomu, aby si vychovatelé stěžovali na kolegy dětem - Témata ředitelů DD prochází kruhem sdílení mezi zúčastněnými - sdílením zkušeností ostatních ředitelů a koučovacími otázkami supervizora nacházíme cesty k řešení témat a často také důležité upevnění, podporu v tom, že nastavená cesta ředitele je v současné době ta nejlepší.
Týmové koučování vychovatelů DD: Neshody v rámci přístupu k dětem a práce s nimi mezi jednotlivými směnami, nepořádek při převzetí směny po kolegovi nebo noční směně, nesouhlas s tím, jak mladší kolega děti vede („za nás se to 30 let dělalo jinak“) - Řešení citlivě mediovanou diskuzí, vyjasnění, pochopení a přijetí rozdílných úhlů pohledu obou stran, pročištění vztahu a nastavení společně odsouhlasených kroků k lepší komunikaci a spolupráci.
Individuálni koučování ředitelů a vychovatelů DD: Dítě je v mnoha situacích nezvladatelné, ani ostatní děti jej nepřijímají, jak s ním pracovat dál? Dítě se v mé přítomnosti pokusilo o výrazné sebepoškození, zvládla jsem to, ale je to pro mě psychicky náročné, jak to lépe zvládat? S kolegou na směně se mi nepracuje dobře, snaží se před dětmi, aby vypadal lépe než já, někteří vychovatelé mezi sebou velmi špatně komunikují, nedaří se mi je přimět k lepší komunikaci a spolupráci - Diskutujeme o tématech a vhodnými otázkami hledáme nové odpovědi vedoucí k pochopení, uvědomění a k novým, inovativním řešením - nastavujeme kroky, jejichž přínos v následných sezeních ověřujeme.  

Ondřej - supervize ředitelů v rámci projektu Start

Ondřej o setkání a tématech, které se v jejich průběhu objevují

Napiš nám >>